شماره‌های پیشین نشریه

 

مجله "توسعه فضاهای پیراشهری" دارای پروانه انتشار به شماره 82472 در تاریخ 1397/04/25 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده که دارای رویکردی علمی ـ تخصصی است.

 

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-108 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی مدیر داخلی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2676-4164
شاپا الکترونیکی
2676-4172

بانک ها و نمایه نامه ها