نویسنده = بابایی، محبوب
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جمعیت پذیری و روند تحولات اقتصادی- اجتماعی روستاهای پیراشهری در شهرستان ارومیه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 139-150

محبوب بابایی؛ مر تضی بصیری توچائی؛ ایوب بدراق نژاد