نویسنده = ایوب بدراق نژاد
تحلیل جمعیت پذیری و روند تحولات اقتصادی- اجتماعی روستاهای پیراشهری در شهرستان ارومیه

دوره 1، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 139-150

محبوب بابایی؛ مر تضی بصیری توچائی؛ ایوب بدراق نژاد