نویسنده = رضا سلیمان گلی
تعداد مقالات: 1
1. ترسیب کربن و توسعه روستاهای پیرامونی مورد: بخش سنخواستِ شهرستان جاجرم

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 33-44

علی اکبر محبی؛ رضا سلیمان گلی؛ احمد یزدانی


شماره‌های پیشین نشریه