نویسنده = مهدی وفائی فرد
شهرهای کوچک و توسعه پایدار سکونتگاه های پیرامونی مورد: شهرخوسف

دوره 1، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 19-28

جواد میکانیکی؛ نیره سادات پیراهش؛ مهدی وفائی فرد