نویسنده = علی پور، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بازتاب گسترش خانه های دوم در فضاهای پیراشهری استان مازندران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 47-58

حسین علی پور؛ معصومه براری؛ نوبخت سبحانی