نویسنده = جمشیدزهی شه بخش، امید
تعداد مقالات: 1
1. خزش شهری و تحولات کالبدی ـ فضایی سکونتگاه های پیراشهر زاهدان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 85-104

امید جمشیدزهی شه بخش؛ سیروس قنبری