نویسنده = نعیم آبادی، نازنین
تعداد مقالات: 1
1. خزش شهری و تغییرات کاربری اراضی فضاهای پیراشهری نیشابور

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 151-165

مرتضی توکلی؛ نازنین نعیم آبادی