نویسنده = جهانشیری، ماندانا
تعداد مقالات: 1
1. اثرات حکمروایی خوب بر زیست پذیری سکونتگاه های پیراشهری در دهستان آدران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 193-205

احمد مومنی؛ ماندانا جهانشیری؛ آئیژ عزمی