نویسنده = احمدیان، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. راهکارهای کاهش مخاطرات طبیعی در سازمان های مرتبط با مدیریت بحران مورد: سکونتگاه های پیراشهر قوچان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

کوروش علی نژاد امامقلی؛ محمدعلی احمدیان؛ هادی قنبرزاده دربان