نویسنده = نجفی، اسداله
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی تحولات کالبدی – ادراکی روستاهای پیراشهری مورد: روستای مهرآباد در شهرستان دماوند

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 143-162

محمد قاسمی سیانی؛ اسداله نجفی