نویسنده = جمیله توکلی نیا
تعداد مقالات: 2
1. نقش ظرفیت نهادی در توسعه پایدار فضاهای شهری و پیراشهری بجنورد

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 19-36

خداکرم ملایی؛ لطفعلی کوزه گر کالجی؛ محمدتقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا


2. تحلیل روابط اقتصادی و اجتماعی شهر فارسان با روستاهای پیرامون

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 157-178

معصومه فدایی؛ بیژن رحمانی؛ جمیله توکلی نیا