نویسنده = سهرابی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عملکرد مدیران سکونتگاه های پیراشهری با رویکرد توسعه پایدار فضا مورد: شهرستان پلدختر

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

مهرشاد طولابی نژاد؛ محسن سهرابی