نویسنده = علی نژاد امامقلی، کوروش
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل راهکارهای کاهش مخاطرات طبیعی در سازمان‌های مرتبط با مدیریت بحران (مورد مطالعه: مناطق پیراشهری قوچان)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

کوروش علی نژاد امامقلی؛ محمدعلی احمدیان؛ هادی قنبرزاده دربان