نویسنده = نصیری هندخاله، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. کیفیت منظر سکونتگاه های غیررسمی پیراشهری ازدیدگاه ذینفعان(مطالعه موردی محله خط چهار حصار کلانشهر کرج)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

اسماعیل نصیری هندخاله؛ شهرام امیرانتخابی؛ پریسا حسین زاده