نویسنده = فدایی، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل روابط اقتصادی و اجتماعی شهر فارسان و روستاهای منطقه پیرامون

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

معصومه فدایی؛ بیژن رحمانی؛ جمیله توکلی نیا