نویسنده = رحمانی، بیژن
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل روابط اقتصادی و اجتماعی شهر فارسان با روستاهای پیرامون

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

معصومه فدایی؛ بیژن رحمانی؛ جمیله توکلی نیا