نویسنده = پور شیخیان، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل روابط متقابل شهر و روستا و پیامدهای نامطلوب آن در نواحی پیراشهری کلانشهر رشت مورد: شهرستان خمام

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

نقی ناظمی شادباش؛ حسین اصغری؛ علیرضا پور شیخیان؛ تیمور آمار