کلیدواژه‌ها = خزش شهری
تحلیل اثرات و پیامدهای الحاق روستا به شهر(مورد: روستاهای الحاقی به شهر آمل)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 25-46

علیرضا جوزاک؛ صدیقه لطفی؛ عامر نیک پور


خزش شهر مراغه و تغییرات کاربری اراضی پیراشهر

دوره 3، شماره 1، تیر 1400، صفحه 1-18

رسول قربانی؛ شهریور روستایی؛ پوران کرباسی


خزش شهری و تحولات کالبدی ـ فضایی سکونتگاه های پیراشهر زاهدان

دوره 2، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 85-104

امید جمشیدزهی شه بخش؛ سیروس قنبری


خزش شهری و تغییرات کاربری اراضی فضاهای پیراشهری نیشابور

دوره 1، شماره 2، آذر 1398، صفحه 151-165

مرتضی توکلی؛ نازنین نعیم آبادی