موضوعات = سیاستگذاری و برنامه ریزی
تعداد مقالات: 6
1. تحلیلی بر وضعیت حریم و چالش‌های آن در نواحی پیراشهری تهران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 97-112

مینا خندان؛ نوبخت سبحانی


3. واکاوی کیفیت محیط زندگی در روستاهای پیراشهری بخش مرکزی خانقین عراق

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 159-182

عباس هیاس نجف؛ محمد اکبرپور


4. واکاوی نظام تحولات و چالش ها در فضاهای پیراکلانشهری مورد: کلانشهر مشهد

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 199-221

غلامرضا شاهی دشت؛ رحیم سرور؛ مهدی مدیری


5. کیفیت منظر سکونتگاه های پیراشهری غیررسمی ازدیدگاه ذینفعان مورد: محله خط چهار حصار کلانشهر کرج

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 17-32

اسماعیل نصیری هنده خاله؛ شهرام امیرانتخابی؛ پریسا حسین زاده


6. تحلیل عملکرد مدیران سکونتگاه های پیراشهری با رویکرد توسعه پایدار فضا مورد: شهرستان پلدختر

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 69-94

مهرشاد طولابی نژاد؛ محسن سهرابی