موضوعات = سیاستگذاری و برنامه ریزی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیلی بر وضعیت حریم و چالش های آن در کلانشهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

مینا خندان؛ نوبخت سبحانی


3. کیفیت منظر سکونتگاه های غیررسمی پیراشهری ازدیدگاه ذینفعان(مطالعه موردی محله خط چهار حصار کلانشهر کرج)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

اسماعیل نصیری هندخاله؛ شهرام امیرانتخابی؛ پریسا حسین زاده