دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. شناسایی و تحلیل شبکه‌های اجتماعی مهاجرین در مناطق روستایی پیرامون کلان‌شهر تهران (مورد: آق‌قلایی‌های ساکن روستای مرتضی گرد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

آرش قربانی سپهر؛ محمدرضا رضوانی؛ مصطفی هرائینی؛ مهتاب امرایی


2. تحلیل اثرات شهر میرجاوه با محوریت بازارچه مرزی بر توسعه اقتصادی مناطق پیراشهری (مورد مطالعه: روستا‌های پیرامون شهر میرجاوه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

مریم کریمیان بستانی؛ کی آفرین کیکاوسی؛ عطاا.. اکبری؛ اسماعیل حسین زهی؛ مصطفی راشکی


3. اثرات‌گردشگری‌در‌تحولات‌سکونتگاه های‌پیراشهری ‌(مطالعه موردی:روستای‌کولفرح در شهرستان ایذه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

مسعود صفری علی اکبری؛ حجت الله صادقی


4. تحلیل عملکرد مدیران سکونتگاه های پیراشهری با رویکرد توسعه پایدار فضا (مورد: سکونتگاه های شهرستان پلدختر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

مهرشاد طولابی نژاد؛ محسن سهرابی


5. ارزیابی کیفیت محیط شهری در سکونتگاه‌های پیراشهری نمونه مطالعاتی: شهرک منظریه شهرکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

همایون نورائی؛ احمد رحیمی جونقانی؛ مهسا فتاحیان


6. تحلیل گفتمان شهر مدرن؛ تولد کالبد شهر مدرن و بازنمایی زاغه نشینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1399

عماد مزرعاوی؛ محمد سلیمانی؛ احمد زنگانه؛ موسی کمانرودی


7. تحلیل اثرگذاری فناوری دیجیتالی بر توسعه سکونتگاه‌های پیراشهری کلان‌شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1399

علی اکبر عنابستانی؛ مهدی جوانشیری