دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی مؤلفه‌های اجتماعی موثر بر پدیده غریبه آشنا در مناطق روستا- شهری (مطالعه موردی: کلان‌شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1399

حسین حاتمی نژاد؛ حمید رخساری؛ هاجر خدابنده لو؛ محمد حاجیان حسین آبادی


2. شناسایی و تحلیل شبکه‌های اجتماعی مهاجرین در مناطق روستایی پیرامون کلان‌شهر تهران (مورد: آق‌قلایی‌های ساکن روستای مرتضی گرد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1399

آرش قربانی سپهر؛ محمدرضا رضوانی؛ مصطفی هرائینی؛ مهتاب امرایی


3. انبوه سازی مسکن و رضایت‌مندی ساکنان مسکن مهر در سکونتگاه‌های پیراشهری؛ مورد: شهرهای پرند و پردیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1399

لطفعلی کوزه گر کالجی؛ محمدرضا سلیمی سبحان