دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تحلیل اثرات شهر میرجاوه با محوریت بازارچه مرزی بر توسعه اقتصادی مناطق پیراشهری (مورد مطالعه: روستا‌های پیرامون شهر میرجاوه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

مریم کریمیان بستانی؛ کی آفرین کیکاوسی؛ عطاا.. اکبری؛ اسماعیل حسین زهی؛ مصطفی راشکی


ارزیابی آسیب پذیری مناطق پیراشهری بیرجند در برابر تغییرات اقلیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

مرتضی اسمعیل نژاد


معاصرسازی نماها و واکاوی پذیرش اجتماعی آن در فضاهای پیراشهری مبتنی بر کاربست نمای متحرک (موردمطالعه : شهرک خاوران تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

مونا صفائیان؛ مجید شهبازی


ارزیابی و سنجش اثرات گردشگری اجتماع محور بر توسعه سکونتگاههای روستاهای ساحلی پیرامون شهر بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1401

فاطمه دهقانی؛ غلامرضا جعفری نیا؛ علی شمس الدینی


پایدارسازی اجتماعی-کالبدی فضای پیراشهری با رویکرد توانمندسازی اجتماعات محلی مورد مطالعه؛ محله های شهید باهنر و شهید بسکابادی کلان شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1401

محمدمهدی مروج الشریعه؛ مصطفی طالشی؛ اسماعیل علی اکبری؛ سیدمهدی موسی کاظمی محمدی


تحلیل نقش اقتصاد رانتی بر شاخص های سکونتگاه های غیررسمی پیراکلانشهری (مورد مطالعه: روستاهای حاشیه منطقه 19 تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

سید مجتبی نجاتی نجاتی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ تهمینه دانیالی