دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. مسئله یابی و آسیب شناسی اجتماعی پدیده حاشیه نشینی شهری در کلانشهر تبریز با رویکرد توانمندسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

حسین کریم زاده؛ عقیل خالقی؛ محمد ولائی


شماره‌های پیشین نشریه