دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تحلیل اثرات شهر میرجاوه با محوریت بازارچه مرزی بر توسعه اقتصادی مناطق پیراشهری (مورد مطالعه: روستا‌های پیرامون شهر میرجاوه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

مریم کریمیان بستانی؛ کی آفرین کیکاوسی؛ عطاا.. اکبری؛ اسماعیل حسین زهی؛ مصطفی راشکی


سنجش اثرات هدفمندی یارانه ها بر معیشت پایدار روستاهای پیراشهری ( مطالعه ی موردی :روستاهای بخش مرکزی شهرستان بروجرد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

مجید سعیدی راد؛ عبدالرضا رحمانی فضلی؛ بیژن رحمانی؛ ناصر شفیعی ثابت


ارزیابی آسیب پذیری مناطق پیراشهری بیرجند در برابر تغییرات اقلیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

مرتضی اسمعیل نژاد


واکاویی جریان‌های فضایی حاکم بر شهر و ناحیه پیراشهری (موردمطالعه: بخش پاپی شهرستان خرم‌آباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

ایوب معروفی؛ اردلان حسینی؛ طاهر پریزادی؛ مرضیه شوقی


واکاوی عوامل اجتماعی مؤثر بر زیست پذیری پایدارسکونتگاه‌های روستایی پیراـ شهری درپیرامون شهر جیرفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

ناصر شفیعی ثابت؛ فاطمه کریمی مارزی


سنجش توسعه جوامع محلی عرصه های پیراشهری با تاکید بر نقش مدیریت مشارکتی مورد مطالعه: صفادشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

اسماء نورمحمدی؛ رضوان قربانی سالخورد؛ فاطمه علی زاده وندچالی


الگوی ساختاری عوامل اثرگذار بر نگرش زنان پیراشهری نسبت به پلیس (مطالعه موردی: منطقه غرب شهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

سمیرا پور؛ محمد حجی پور