بررسی مؤلفه‌های اجتماعی موثر بر پدیده غریبه آشنا در مناطق روستا- شهری (مطالعه موردی: کلان‌شهر رشت)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا انسانی دانشگاه تهران

2 دانشجو دکترا جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران

3 دانشجو دکترا جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زنجان

4 دانشجو ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

چکیده

امروزه، رشد شهرهای بزرگ و افزایش جمعیت باعث گسست پیوند همدلی و نوع‌دوستی در کلان‌شهرها شده است. با توجه به‌ ضرورت مسائل اجتماعی گمنامی- غریبگی در فضای کلان‌شهرهای امروزی، در این پژوهش به بررسی مؤلفه‌های پدیده غریبه آشنا در روستاهای پیوسته و ناپیوسته کلان‌شهر رشت پرداخته‌ شده است. روش پژوهش توصیفیـ تحلیلی و از نوع کاربردی بود. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری‌شده‌اند. با توجه به جامعه آماری 120 هزار نفری مناطق روستایی پیوسته و ناپیوسته در محدوده کلان‌شهر رشت برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده‌شده است که از 384 روستاییان پرسشنامه تهیه گردیده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار Smart-Pls استفاده‌ شده است و به بررسی روابط بین مؤلفه‌های اجتماعی، شامل: انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، حمایت اجتماعی، تعلق اجتماعی، عام‌گرایی اجتماعی در رابطه با پدیده‌ی غریبه آشنا با کمک معادلات ساختاری پرداخته‌شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که این روابط همگی در مناطق روستایی پیوسته و ناپیوسته به کلان‌شهر رشت از رابطه مستقیم و مثبتی برخوردارند. در این ‌بین مؤلفه‌های انسجام اجتماعی با مشارکت اجتماعی بیشترین تأثیر را بر هم دارند و این همبستگی و نقاط مشترک در بین شهروندان مناطق روستایی پیوسته به کلان‌شهر رشت خود بازدارنده بسیاری از تعارضات و مشکلات اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات