انبوه سازی مسکن و رضایت‌مندی ساکنان مسکن مهر در سکونتگاه‌های پیراشهری؛ مورد: شهرهای پرند و پردیس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

2 استادیار جغرافیا پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

چکیده

این مقاله رضایت‌مندی ساکنان از پروژه مساکن انبوه در شهر تهران را مورد سنجش قرار می‌دهد. در این راستا، سه مؤلفه اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیست‌محیطی-کالبدی در هشت شاخص و 31 سؤال مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش دو شهر جدید پرند و پردیس در محدوده‌های غربی و شرقی شهر تهران هستند که بیشترین حجم مساکن انبوه با عنوان مسکن مهر در آن‌ها مکان‌یابی شده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران در هر کدام از شهرها به تعداد 380 نفر و به دو روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و سپس تصادفی ساده، ساکنان انتخاب شدند. نتایج پرسشنامه که بر اساس آزمون T-test تک‌نمونه-ای مستقل با سطح آلفای 5 درصد تحلیل شد نشان می‌دهد که در همه ابعاد و در هر دو شهر، نارضایتی ساکنان از پروژه مسکن مهر مشهود است به‌گونه‌ای که در شهر پرند مجموع امتیاز ابعاد اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیست‌محیطی-کالبدی به ترتیب 2.30، 2.26 و 2.22 است و همین اعداد در شهر پردیس به ترتیب 2.17، 2.27 و 2.50 است که از سطح متوسط 3 پایین‌تر است. در شهر پرند بیش از 83 درصد ساکنان تمایل به مهاجرت از مساکن انبوه طی 5 سال آینده را دارند و در شهر پردیس نیز این عدد 79 درصد است.

کلیدواژه‌ها