تحلیل عملکرد مدیران سکونتگاه های پیراشهری با رویکرد توسعه پایدار فضا (مورد: سکونتگاه های شهرستان پلدختر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

توجه به توسعه پایدار روستاهای پیراشهری عاملی مهم در راستای برنامه‌ریزان روستایی می‌باشد. چرا که توسعه پایدار این مناطق برای بهبود شرایط محیط فضاهای پیراشهری، بهبود زندگی ساکنان این مناطق و حفاظت از محیط زیست آنها را به دنبال دارد. در این زمینه یکی از رهیافت‌های مهم برای رسیدن به توسعه پایدار فضاهای پیراشهری توجه به نقش مدیران روستایی می‌باشد. هدف این پژوهش بررسی تطبیقی عملکرد دهیاران شهرستان پلدختر در راستای توسعه پایدار روستاهای پیراشهری پلدختر می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه و مصاحبه می‌باشد. جامعه آماری شامل خانوارهای روستاهای پیراشهری تا فاصله 8 کیلومتر از مرکز شهرستان (شهر پلدختر) می‌باشد (4078 N=). با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای 351 خانوار به عنوان نمونه انتخاب گردید. همچنین از کل روستای همجوار شهر پلدختر روستاهای تا 8 کیلومتر فاصله (33 روستا) که دارای دهیاری بوده به عنوان روستاهای هدف انتخاب شدند. از آزمون t تک نمونه‌ای برای بررسی رضایت مردم محلی از عملکرد دهیارن در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و محیطی- کالبدی، و برای بررسی تطبیقی عملکرد دهیاری‌ها در 33 روستای مورد مطالعه از آزمون‌های تعقیبی (Post Hoc) و آزمون توکی (Tukey HSD) استفاده شد. نتایج نشان داد بیشترین رضایت مردم محلی از عملکرد دهیاران به ترتیب مربوط به اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی بوده است. مقایسه عملکرد دهیاران منطقه مورد مطالعه نشان می‌دهد که بین عملکرد دهیاری‌ها در روستاهای هدف شهرستان پلدختر تفاوت معنی‌داری وجود دارد. در بین 33 روستای دارای دهیار، بهترین عملکرد دهیاران مربوط به چهار روستای پران‌پرویز، چال‌کل بالا، میدان بزرگ و چم‌مورت بوده است. ضعیف‌ترین عملکرد دهیاری‌ها نیز مربوط به سه روستای سراب‌حمام، واشیان کرم‌حسین و گری‌بلمک بوده است. از نتایج این پژوهش علاوه بر ارائه وظایف دهیاران در قالب شاخص‌های بیان شده، برای بهبود عملکرد آنها می‌توان استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات