تحلیل میزان مشارکت روستاییان در توسعة سکونتگاه‌های روستایی پیراشهری (مطالعه موردی: روستاهای پیراشهری خشکبیجار، شهرستان رشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

امروزه، اهمیت نقش مؤثر مردم و مشارکت آنها در حرکت به سمت توسعه روستایی بر کسی پوشیده نیست. برای رسیدن به الگوی توسعة مطلوب یا استفادة صحیح از منابع و فرصت‌ها وتوزیع عادلانة امکانات، مشارکت مردم راهکار اصلی و محوری به شمار می‌رود. هدف پژوهش حاضر، سنجش میزان مشارکت‌ روستاییان در توسعة سکونتگاه‌های روستایی پیراشهری خشکبیجار، شهرستان رشت می‌باشد. بر این اساس مطالعه بر روی 386 نفر از روستاییان، در 21 روستای پیرا شهری خشکبیجار شهرستان رشت انجام گرفته و در آن از دو روش اسنادی و مطالعات میدانی با استفاده از ابزار پرسش‌نامه برای شناسایی وضعیت مشارکت در روستاهای نمونه استفاده شده است. برای دستیابی به این هدف، پس از تهیه پرسش‌نامه و تعیین اعتبار روایی و پایایی آن با مقدارآلفای کرونباخ (0/88)، پرسشنامه ها در بین روستاهای نمونه دربین افراد توزیع شده و از نتایج آن‌ها برای تأیید یا رد فرضیه‌ها استفاده شده است. برای سنجش مؤلفه‌های تحقیق از آزمون‌های F واسپیرمن استفاده گردید و نتایج حاکی از آن است که بین اعتقاد به اهمیت کار گروهی، سن، درآمد، تحصیلات و شغل اصلی با میزان مشارکت آنان در راستای توسعه روستایی، رابطه معناداری وجود داشته و علاوه بر آن میزان مشارکت مردم، نقش کلیدی در توسعه نواحی روستایی مورد مطالعه ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات