کیفیت منظر سکونتگاه های غیررسمی پیراشهری ازدیدگاه ذینفعان(مطالعه موردی محله خط چهار حصار کلانشهر کرج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران -ایران

2 استادیار جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور تهران -ایران

3 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

سکونتگاههای غیررسمی پیراشهری به عنوان یکی از اجزای ساختار کالبدی و فضایی شهر، با کیفیت منظر ناهمگن روبرو هستند. هدف این مقاله بررسی کیفیت منظر سکونتگاههای غیررسمی پیراشهری ازدیدگاه ذینفعان است. مطالعه موردی این پژوهش محله خط چهار حصار کلانشهر کرج است.پژوهش حاضر از نظر نوع کاربردی و از نظر روش توصیفی – تحلیلی می‌باشد. داده‌های مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای، بررسی‌های میدانی و به کمک ابزار پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است. اطلاعات حاصل از طریق بررسی رابطه‌ی همبستگی (همبستگی پیرسون) بین متغیرهای مستقل و وابسته‌ی تعریف شده وبا استفاده از نرم‌افزار spss و به روش کمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران و سطح خطای 5 درصد تعداد 384 به دست آمد.مؤلفه‌ها و متغیرهای مورد استفاده در پژوهش عبارتند از خوانایی، پذیرندگی، سرزندگی ، هویت.نتایج آزمون نشان می‌‌دهد که عوامل خوانایی، پذیرندگی، سرزندگی ، هویت ، رابطه معناداری در کیفیت منظر محدوده مورد مطالعه دارند. متغییر خوانایی از شدت بیشتری نسبت به سایر متغییرها برخوردار است؛بیشترین تاثیرات خوانایی در گویه های X7 (نمادین بودن)، X8 (وضوح)، X9( نورپردازی در شب) و X10 (وحدت بصری) وجود دارد و در مجموع گویه وضوح با وزن رگرسیون 0.741 و نمادین بودن با وزن رگرسیون 0.741 بیشترین تاثیر را بر کیفیت منظر شهری دارند. متغییر خوانایی و متغییر پذیرندگی به صورت مستقیم بر کیفیت منظر تاثیرگذار می باشندو دو متغییر (سرزندگی و هویت) تاثیر غیر مستقیم بر میزان کیفیت منظر در محدوده مورد مطالعه دارند

کلیدواژه‌ها

موضوعات