تحلیل راهکارهای کاهش مخاطرات طبیعی در سازمان‌های مرتبط با مدیریت بحران (مورد مطالعه: مناطق پیراشهری قوچان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 گروه جغرافیا طبیعی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

مخاطرات طبیعی با انواع گوناگون و گسترهی نفوذشان، همواره خطری جدی برای شهرها و مناطق پیرامون آنها بودهاند. لذا مدیریت بحران، یکی از مهمترین فاکتورهایی است که در کاهش میزان خسارتها و تلفات انسانی در زمان بروز بلایای طبیعی تأثیر فراوانی دارد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر تحلیل راهکارهای کاهش مخاطرات طبیعی در سازمان‌های مرتبط با مدیریت بحران (مورد مطالعه: مناطق پیراشهری قوچان) میباشد. روش تحقیق این پژوهش، تحلیلی است. جمعآوری دادهها نیز به دو روش اسنادی و میدانی (مصاحبه و پرسشنامه) صورت گرفته است. در این پژوهش، ۲۰ نفر از کارشناسان و متخصصان مرتبط با موضوع، در ۱۱ سازمان مورد بررسی، به عنوان جامعه آماری مورد پرسش و مصاحبه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار LISREL و مدل Fuzzy VIKOR انجام گرفته است. نتایج نرم افزار LISREL نشان داد، تمامی نشانگرهای انتخابی (عوامل اجتماعی، عوامل زیرساختی و نهادی، عوامل آموزشی و اطلاعاتی، عوامل دانش و آگاهی، عوامل حمایتی و مالی)، دارای مقدار t بیشتر از ۶۰/۲ هستند و در سطح ۹۹ درصد معنی‌دار می‌باشند. این نتایج نشان می‌دهد که نشانگرهای انتخابی محقق برای اندازهگیری این مفهوم، هر یک دارای اهمیت میباشد و بخش مهمی از این عامل را اندازهگیری میکنند. نتایج مدل ویکور فازی نشان داد، در بین سازمانهای مرتبط با مدیریت بحران در استفاده از راهکارهای مؤثر در کاهش مخاطرات طبیعی، فرمانداری با Q به دست آمده (1) و راه و شهرسازی با Q به دست آمده ۰۵۶/۰، بالاترین و پایینترین رتبه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات