تاثیر جایگاه شهر چابهار با محوریت (منطقه ویژه اقتصادی) در توسعه اقتصادی و کالبدی-فیزیکی روستا‌های پیراشهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

چکیده

امروزه مناطق آزاد به عنوان پدیده‌ای فراگیر و ابزاری برای تحقق راهبرد‌های توسعه مورد توجه قرار گرفته‌اند. هدف از ایجاد این گونه مناطق، فراهم کردن شرایط مناسب برای افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رشد رفاه اقتصادی مناطق و روستا‌های پیراشهری می‌باشد. لذا هدف از پژوهش حاضر، اثرات جایگاه شهر چابهار با محوریت منطقه ویژه اقتصادی در توسعه اقتصادی و کالبدی-فیزیکی روستا‌های پیراشهری می‌باشد. روش تحقیق این پژوهش تحلیلی است. جمع‌آوری داده‌ها نیز به دو روش اسنادی و میدانی (پرسشنامه) صورت گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نرم افزار‌های SPSS، Expert choice و مدل ELECTRE انجام گرفته است. نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای نشان داد، شهر چابهار با محوریت (منطقه ویژه اقتصادی) بر توسعه اقتصادی و کالبدی روستا‌های پیراشهری با اطمینان 95 درصد از لحاظ آماری اثر گذار می‌باشد. همچنین نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن با توجه به سطح معناداری 000/0، گویای رابطه معناداری بین توسعه اقتصادی-کالبدی روستا‌های پیراشهری و شهر چابهار با محوریت منطقه ویژه اقتصادی می‌باشد. در ادامه نیز یافته‌های حاصل از تعیین وزن شاخص‌ها با استفاده از روش نرم افزار Expert choice نشان داد، شاخص‌های اشتغال و درآمد با وزن به دست آمده 226/0، بالاترین رتبه و شاخص خدمات با وزن به دست آمده 053/0، پایین‌ترین رتبه را در توسعه اقتصادی و کالبدی روستا‌های پیراشهری داشته باشند. نتایج مدل ELECTRE نشان داد که در بین روستا‌های پیراشهری، روستا‌های تیس و مرادآباد بیشترین میزان تاثیر اقتصادی و کالبدی را از شهر چابهار با تاکید بر منطقه ویژه اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات