تحلیل روابط اقتصادی و اجتماعی شهر فارسان و روستاهای منطقه پیرامون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یکپارچگی شهر و روستا به ترکیب بهینه‌ای از عوامل طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و مکانی اشاره دارد. میزان یکپارچگی این دو مکان بستگی به این دارد که تا چه میزان سیستم‌های شهری و روستایی (اقتصادی ، اجتماعی و زیست‌محیطی) به یکدیگر نفوذ می‌کند، با یکدیگر ارتباط می‌یابند، مکمل یکدیگرند و مزایا را به اشتراک می‌گذارند. در این پژوهش هدف بررسی روابط اقتصادی و اجتماعی بین شهر فارسان و روستاهای منطقه پیرامون است. روش تحقیق توصیفی و از نظر هدف،کاربردی است. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده‌اند. جامعه آماری پژوهش را سرپرستان خانوار روستایی شهرستان فارسان تشکیل داده‌اند. حجم نمونه 380 سرپرست خانوار در 19 روستا است. نتایج پژوهش بر اساس آزمون T تک‌نمونه‌ای نشانگر آن است که بین شهر فارسان و روستاهای پیرامون، روابط اقتصادی و اجتماعی برقرار است. تمام شاخص‌های روابط اجتماعی نشاندهنده اثر مثبت و دوسویه هستند، اما در روابط اقتصادی، شاخص-های جریان سرمایه از شهر به روستا، میزان اشتغال و میزان درآمد بترتیب با اختلاف میانگین(800/0-، 827/0-، 518/0-) نشاندهنده‌ی اثر یکسویه و سلطه‌ شهر فارسان بر روستاهای پیرامون می‌باشد. نتیجه مدلسازی معادلات ساختاری برای ارتباط بین روابط اجتماعی و اقتصادی به ترتیب با تبیین 98/0 و 89/0 نشان داد که روابط اجتماعی بیشتر و قوی‌تری نسبت به روابط اقتصادی بین شهر فارسان و روستاهای پیرامون برقرار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها