رتبه بندی عوامل تأثیرگذار بر شکل‌گیری کانون‌های جغرافیایی جرم در فضاهای پسا کلان شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی، اسدآباد، ایران

2 استادیار و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

3 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری ، تهران، ایران

چکیده

شناخت عوامل تأثیرگذار در شکل گیری کانون‌های جرم‌خیز موجب آگاهی یافتن مدیران و برنامه ریزان و تدوین راهبردهای مناسب برای ارتقاء امنیت در آنها می شود. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر رتبه بندی عوامل تأثیرگذار بر شکل گیری کانون‌های جرم‌خیز و سنجش تأثیر فقر بر شکل‌گیری آنها در شهر جدید هشتگرد است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری شامل محدودۀ قانونی شهر جدید هشتگرد در سال 1399 است. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران معادل 400 نفر است. روایی پژوهش با توجه به نظر کارشناسان و خبرگان و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ(بیشتر از 7/0) تایید شده است. از آزمون فریدمن، پیرسون کای اسکور، لایکلی هود، تا او بی کندال، اسپیرمن و تخمین تراکم کرنل برای تحلیل داده ها استفاده شده است. از نرم افزارهای SPSS و Arc GIS و نرم افزار جانبی Cime Analysis برای تحلیل داده های پژوهش استفاده شده است. بر اساس آزمون فریدمن، عوامل اقتصادی مشتمل بر فقر(با میانگین 70/19)، بیکاری(25/19)، نابرابری درآمدی(12/19) و تحرک مسکونی(21/17)، بیشترین تأثیر بر وقوع جرم در شهر جدید هشتگرد دارند. توزیع فضایی جرایم به صورت خوشه ای است و بیشترین جرم در فازهای جدید و فقیرنشین اتفاق افتاده است. بر اساس نتایج آزمون های آماری پیرسون کای اسکور، لایکلی هود، تا او بی کندال، اسپیرمن، شدت همبستگی بالایی بین شکل‌گیری کانون‌های جغرافیایی جرم در فضاهای پسا کلان شهری و متغیرهایی نظیرفقر، نبود حمل و نقل عمومی، تنوع قومی و فرهنگی، تحرک مسکونی و فضاهای بی دفاع شهری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات