ارزیابی استفاده از مولفه های پیشگیری از جرم در طراحی محیطی و تاثیر آن بر احساس امنیت ساکنان مناطق پیراشهری (مورد: شهر بنجار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا، دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه‌‌ریزی شهری، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

2 دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، زاهدان، ایران.

چکیده

فضا‌های شهری یکی از تاثیرگذارترین عوامل در هدایت الگو‌های رفتار فردی و اجتماعی افراد هستند. تمامی رفتار‌های انسان در فضا‌های معینی شکل می‌گیرد که بستر رفتار به شمار می‌آیند. از سوی دیگر، با افزایش رشد شهرنشینی در بسیاری از نواحی ایران، مشکلات و نارسایی‌های زندگی شهری افزوده شده است، از جمله این مشکلات می‌توان به افزایش جرم و جنایت در مناطق پیراشهری اشاره نمود. لذا، هدف مطالعه حاضر، ارزیابی استفاده از مولفه های پیشگیری از جرم در طراحی محیطی و تاثیر آن بر احساس امنیت ساکنان مناطق پیراشهری (مورد مطالعه: شهر بنجار) می‌باشد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است. داده‌های مورد نیاز تحقیق به روش اسنادی- میدانی (پرسشنامه و مشاهده) گردآوری شده است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS، و مدل‌های FARAS و FANP، استفاده شد. نتایج آزمون تی، با توجه به مقدار میانگین به دست آمده در تمامی مولفه‌های مطرح شده، نشانگر کمرنگ بودن مولفه‌های طراحی محیطی در پیشگیری از جرم در منطقه پیراشهری بنجار می‌باشد. نتایج آزمون های رگرسیون و تحلیل مسیر، نشان داد، بین مولفه‌های پیشگیری از جرم در طراحی منطقه پیراشهری بنجار و احساس امنیت ساکنان، ارتباط معنادار و مثبت وجود دارد و در تمامی مولفه‌ها تاثیر مستقیمی بر افزایش احساس امنیت ساکنان دارد. در نهایت نتایج رتبه-بندی مولفه‌های طراحی محیطی در پیشگیری از جرم و احساس امنیت ساکنان منطقه پیراشهری بنجار با استفاده از مدل‌های FARAS و FANP، نشان داد، مولفه حمایت از فعالیت‌های اجتماعی با مقدار k به دست آمده (490/0) در اولویت اول قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها