آمایش شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در شهر زاهدان و مناطق پیرامونی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

چکیده

از موضوعات حائز اهمیت که می‌بایست در بحث پدافند غیرعامل و مدیریت بحران رعایت شود موضوع آمایش شهری برای مکان‌یابی کاربری‌ها به‌ویژه کاربری‌های آسیب‌پذیر در مناطق شهری و پیرامون ‌مهم است. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای، اسنادی و میدانی می‌باشد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار GIS، Expert choice، و مدل الکتره فازی استفاده گردیده شد. نتایج نشان داد، جانمایی کاربری‌های آسیب‌پذیر در وضعیت فعلی، در شرایط مناسبی قرار ندارد، به شکلی که در مناطق پیرامونی تنها 16/0 از محدوده سکونتگاه‌های روستایی (همت‌آباد، دایی‌آباد، مجتمع گاوداری)، در اولویت دوم (اراضی با آسیب‌پذیری کم) قرار داشته و وضعیت مکانی کاربری آنها در شرایط موجود نسبتا مناسب ارزیابی شده است. همچنین تنها 12 درصد از محدوده شهر زاهدان در اولویت اول قرار داشته و وضعیت مکانی کاربری آن‌ها در شرایط موجود مناسب ارزیابی شده است. اراضی با آسیب‌پذیری کم با 26 درصد در ( اولویت دوم)؛ و آسیب‌پذیری متوسط که بیشترین سهم را به خود اختصاص داده حدود 33 درصد می‌باشد. کاربری‌های آسیب‌پذیری که در بدترین شرایط مکانی (اولویت پنجم) قرار دارند، تنها 7 درصد و کاربری‌های موجود در اولویت چهارم قرار گرفته‌اند که در کل شرایط بسیار مطلوبی را نشان نمی دهد. در ادامه نیز به منظور مقایسه‌ بین مناطق پیرامونی (همت‌آباد، دایی‌آباد و مجتمع گاوداری) از مدل الکتره فازی استفاده گردیده شد. نتایج نشان داد، میزان کاربری‌های آسیب‌پذیر در مناطق پیرامون مورد مطالعه شبیه هم می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات