تحلیل مدیریت زباله در فضاهای پیراشهری یاسوج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد جفرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

افزایش بی‌رویه جمعیت در روستاهای پیراشهری از یکسو و به دنبال آن تولید حجم انبوهی از زباله‌های روستایی از سوی دیگر منجر به بحران جدی در این سکونتگاه‌ها شده است. به­گونه­ای که امروزه از دلایل ناپایداری محیطی در سکونتگاه‌های روستایی، نارسایی در وضعیت مدیریت زباله است که می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها را مختل کند؛ بنابراین هدف از این پژوهش، ارزیابی و تعیین وضعیت مدیریت زباله در سکونتگاه‌های روستایی پیرامون شهر یاسوج بوده است. اطلاعات موردنیاز در این بررسی از طریق روش­های میدانی (پرسشنامه و مشاهده)، اسنادی و کتابخانه‌ای جمع‌آوری‌شده است. جامعه آماری پژوهش خانوارهای روستایی ساکن روستاهای پیرامون شهر یاسوج هستند. بر اساس فرمول کوکران 384 نفر به‌عنوان نمونه و به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد مدیریت زباله در روستاهای موردمطالعه با میانگین 21/2 در وضعیت ناپایداری قرار دارد. همچنین بین فاصله از شهر یاسوج و مدیریت زباله با ضریب اطمینان 99 درصد همبستگی وجود دارد. میزان همبستگی این مؤلفه با عامل فاصله 228/0- است، بدین معنی که با افزایش فاصله از شهر یاسوج مدیریت زباله کاهش پیدا می­کند و با کاهش فاصله از شهر مدیریت زباله افزایش پیداکرده است.
 

کلیدواژه‌ها