بررسی تأثیر پیوند های مکانی برسبک زندگی زنان در سکونتگاه های پیراشهری مورد: شهرستان سلسله

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 تهران

3 زنجان

4 بیرجند

چکیده

در چند سال اخیر در مناطق روستایی کشور، توجه زنان به شهرنشینی نگرش جدیدی را در آنها به وجود آورده است، و آنها را با تغییرات فکری در ارزش‌ها، هنجارها، آداب و رسوم و رفتار‌های جمعیتی همراه ساخته است. به طوری که زمینه را برای تغییر و تحولات در سبک زندگی آنها به وجود آورده و جهت‌گیری خاصی به آنها منتقل کرده است. بر این اساس هدف از این پژوهش، پیوندهای مکانی و سبک زندگی زنان پیراشهری در شهرستان سلسله می‌باشد. روش مورد استفاده، توصیفی- تحلیلی و شیوه و ابزار جمع‌آوری داده‌ها در مطالعه نظری به صورت کتابخانه‌ای و در مطالعه میدانی از پرسشنامه و مشاهده کمک گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار spss استفاده شده است. جامع آماری این تحقیق10 ‌روستای شهرستان سلسله است که از طریق نمونه‌گیری فرمول کوکران 166 زن به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی ساده توزیع گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین مؤلفه‌های پیوندهای مکانی با مؤلفه‌های سبک‌زندگی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد؛ لذا مؤلفه‌های تغییر در لباس ، پوشاک و مدگرایی با میانگین91/3؛ مادی گرایی 90/3 و مصرف‌گرایی با میانگین 85/3 بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها