تحلیل ظرفیت های کارآفرینی روستایی در توسعه فضاهای پیراشهری مورد: شهرستان اسلامشهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

2 گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه توجه به کارآفرینی یکی از مهمترین راهکارهای توسعه روستایی محسوب می­شود. به منظور توسعه کارآفرینی روستایی شناسایی ظرفیت­ها و قابلیت­های جوامع محلی از اهمیت ویژهای برخوردار است.هدف از این پژوهش تحلیل مهمترین ظرفیت­های کارآفرینی روستایی شهرستان اسلامشهر در توسعه فضاهای پیراشهری این شهرستان است. این پژوهشاز نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی ـ تحلیلی است. گردآوری اطلاعات با  دو روش مطالعات کتابخانه­ای و مطالعات میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل تمامی روستاهای شهرستان اسلامشهر است که از بین آن ها 6 روستای بر اساس بعد فاصله در سه محدوده با 5، 10 و 15 کیلومترفاصله از حریم شهر تهران انتخاب شده است. از آزمون تی تک نمونه­ای برای مقایسه مولفه­ها، از آزمون دانکن برای بررسی تفاوت میان روستاهای مورد مطالعه و از روش تحلیل فضایی کریجینگ برای نشان دادن الگوی فضایی ظرفیت­های کارآفرینی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که سه مولفه محیطی ـ زیرساختی، ویژگی­های فردی و اقتصادی کارآفرینی دارای بیشترین ظرفیت برای توسعه فضاهای پیراشهری هستند. همچنین نقشه تحلیل فضایی نشان می­دهد که روستاهای با فاصله کمتر و دسترسی مناسب تر به شهر تهران از ظرفیت­های بالاتری برای توسعه فعالیت­های کارآفرینی برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها