تحلیل زمینه های فضایی کارآفرینی پیراشهری در توسعه شهرستان کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

متأثر از روندهای غالب توسعه در سطح بین­المللی، یکی از پدیده­های مهم اقتصادی که اکثر کشورهای جهان با آن دست به گریبان هستند، کارآفرینی پیراشهری است. در کنار مصرف فضاهای روستایی توسط شهرها، در پاره­ای از نواحی پیرامون شهرهای بزرگ، آن دسته از سکونتگاه­های نزدیک که از پیشینه فعالیت­های کشاورزی و ظرفیت­های آبی و زمین برخوردار بوده­اند، تحت تأثیر تقاضاها و امکانات فراهم آمده، دستخوش تغییراتی چون جایگزینی تولیدات روستایی جدید و کشت محصولات تازه به جای کشت­های سنتی شده­اند. طبق پژوهش­های مکانی، اگر در مناطق پیرامونی فعالیت­های کارآفرینی زیاد باشد، آن منطقه قابلیت بازساخت فضایی و پذیرش شرکت­های تجاری جدید و تبدیل شدن به سکونتگاه­ها و مکان­های تجاری بزرگتر را دارد. از اینرو، مطالعه حاضر با هدف "تحلیل زمینه­های فضایی کارآفرینی پیراشهری" به بررسی این مهم در کلانشهر کرمانشاه پرداخت. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه میدانی و پرسشنامه­ای بود. جامعه آماری شامل 21 روستای کارآفرین با فاصله کمتر از 20 کیلومتر از کلانشهر بود؛ یافته­ها نشان داد روستاهای چقاقاسم و شاهینی دارای بالاترین درجه توسعه­یافتگی کارآفرینی با قابلیت بازساخت فضایی هستند. همچنین ارزیابی نتایج نمرات تأثیر، بیانگر اهمیت سرمایه­گذاری در متغیرهایی است، که اثرات بازدارنده متغیر کمبود ثروت افراد کارآفرین را تعدیل می­نماید.

کلیدواژه‌ها