حکمروایی شایسته و بازآفرینی بافت های فرسوده شهری مورد: محله 4 شهر آذرشهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

چکیده

بافت­های فرسوده­ی شهرهای بزرگ در صورت رسیدگی به وضعیت آن­ و با کمترین هزینه، بخش قابل توجهی از فضاهای سکونتی مورد نیاز شهرها را می­تواند تأمین کند. در ساماندهی بافت­های فرسوده یکی از پیش­شرط­های بنیادین، مشارکت مردم در تصمیم­گیری­ها است. بنابراین، حکمروایی شایسته و بازآفرینی بافت­های فرسوده محله 4 آذرشهر هدف این پژوهش قرار گرفت. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه­ای، میدانی و پرسشنامه استفاده شد. نتایج پژوهش با استفاده از نرم­افزار SPSSو با آزمون­های تی تک نمونه­ای، فریدمن و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد شاخص­های حکمروایی و بازآفرینی بافت­های فرسوده شهری در وضعیت خوبی قرار ندارد. نتایج رتبه­بندی دو متغیر مستقل و وابسته نشان می­دهد که عدالت و انصاف، کارایی و اثربخشی و شفافیت دارای وضعیت مناسب­تری نسبت به سایر شاخص­ها است. در بین شاخص­های متغیر وابسته، شاخص کالبدی در مرتبه اول و اقتصادی در مرتبه دوم قرار گرفته است. همچنین ارتباط معناداری بین بازآفرینی بافت­های فرسوده و شاخص­های حکمروایی شهری وجود دارد.از نظر ضریب تأثیر نیز، متغیرهای مستقل بر میزان بازآفرینی بافت­های فرسوده شهری، شاخص شفافیت با 0.501 بیشترین اثر را داشته است.

کلیدواژه‌ها