پیوندهای مکانی و سبک زندگی زنان در سکونتگاه های پیراشهری مورد: شهرستان سلسله

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جغرافیا و آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

4 کارشناس ارشد توسعه روستایی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

طی چند سال اخیر در مناطق روستایی کشور، توجه زنان به شهرنشینی نگرش جدیدی را در آنها به وجود آورده است و آنان را با تغییرات فکری در ارزش­ها، هنجارها، آداب و رسوم و رفتار­های جمعیتی همراه ساخته است؛ به طوری که زمینه را برای تغییر و تحولات در سبک زندگی زنان به وجود آورده و جهت­گیری خاصی به آنها منتقل کرده است. هدف از این پژوهش، بررسی و مطالعه اثرات پیوندهای مکانی بر سبک زندگی زنان ساکن در سکونتگاه­های پیراشهری شهرستان سلسله بوده است. روش مورد استفاده، توصیفی- تحلیلی و شیوه و ابزار جمع­آوری داده­ها در مطالعه نظری به صورت کتابخانه­ای و در مطالعه میدانی از پرسشنامه و مشاهده کمک گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار spss استفاده شده است. جامع آماری این تحقیق10 ­روستای شهرستان سلسله بوده و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 166 زن و به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد بینمؤلفه­های پیوندهای مکانی با مؤلفه­های سبک­زندگی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد؛ مؤلفه­های تغییر در لباس، پوشاک و مدگرایی با میانگین91/3؛ مادی گرایی 90/3  و مصرف­گرایی با میانگین 85/3 بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده­ است. بنابراین می­توان گفت پیوندهای مکانی پیراشهری زمینه را برای تغییر سبک زندگی زنان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی در مناطق مورد مطالعه فراهم کرده است.

کلیدواژه‌ها