بررسی تأثیر پیوندهای مکانی برسبک زندگی زنان در سکونتگاه های پیراشهری مورد: شهرستان سلسله

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جغرافیا و آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

4 کارشناس ارشد توسعه روستایی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

در چند سال اخیر در مناطق روستایی کشور، توجه زنان به شهرنشینی نگرش جدیدی را در آنها به وجود آورده است، و آنها را با تغییرات فکری در ارزش­ها، هنجارها، آداب و رسوم و رفتار­های جمعیتی همراه ساخته است. به طوری که زمینه را برای تغییر و تحولات در سبک زندگی آنها به وجود آورده و جهت­گیری خاصی به آنها منتقل کرده است. بر این اساس هدف از این پژوهش، پیوندهای مکانی و سبک زندگی زنان پیراشهری در شهرستان سلسله می­باشد. روش مورد استفاده، توصیفی- تحلیلی و شیوه و ابزار جمع­آوری داده­ها در مطالعه نظری به صورت کتابخانه­ای و در مطالعه میدانی از پرسشنامه و مشاهده کمک گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار spss استفاده شده است. جامع آماری این تحقیق10 ­روستای شهرستان سلسله است که از طریق نمونه­گیری فرمول کوکران 166 زن به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی ساده توزیع گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که بینمؤلفه­های پیوندهای مکانی با مؤلفه­های سبک­زندگی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد؛ لذا مؤلفه­های تغییر در لباس ، پوشاک و مدگرایی با میانگین91/3؛ مادی گرایی 90/3  و مصرف­گرایی با میانگین 85/3 بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده­اند. بنابراین پیوندهای مکانی پیراشهری زمینه را برای تغییر سبک زندگی زنان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی در مناطق مورد مطالعه فراهم کرده است.

کلیدواژه‌ها