بر اساس نویسندگان

ا

 • ایرانخواه، احمد [1] کارشناس ارشد مخاطرات انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • امینی، آزاده [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

ب

 • بابایی، محبوب [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • بدراق نژاد، ایوب [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • بصیری توچائی، مرتضی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

خ

 • خالقی، عقیل [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

ر

 • رفیعی، معصومه [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

س

 • سلیمان گلی، رضا [1] دانش آموخته دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

ش

ک

 • کریم زاده، حسین [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

م

 • محبی، علی اکبر [1] دانش آموخته دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران
 • منافی آذر، رضا [1] دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه روستایی، دانشگاه خوارزمی تهران
 • مؤمنی، حسن [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

و

 • ولائی، محمد [2] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

ی

 • یزدانی، احمد [1] کارشناسی ارشد منابع طبیعی و مدیر برنامه بین المللی ترسیب کربن، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، استان خراسان شمالی، بجنورد، ایران