بر اساس نویسندگان

ا

 • ایرانخواه، احمد [1] کارشناس ارشد مخاطرات انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • امینی، آزاده [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

ب

 • بابایی، محبوب [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • بدراق نژاد، ایوب [1] عضو هیئت علمی گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور
 • بصیری، مرتضی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

ت

 • تابعی، حسن [1] کارشناسی ارشد جغرافیای انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

ح

 • حکمتی اصل، افشین [1] کارشناسی ارشد جفرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

خ

د

 • دانشور، پروین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و دفاع مقدس، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • دلالت، مراد [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

ر

 • رفیعی، معصومه [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

ز

 • زنگانه، احمد [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

س

 • سادات پیراهش، نیره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • سجودی، مریم [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • سلیمان گلی، رضا [1] دانش آموخته دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران
 • سلیمی سبحان، محمدرضا [1] استادیار و عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، تهران، ایران

ش

ق

ک

م

 • متقی، افشین [1] دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • محبی، علی اکبر [1] دانش آموخته دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران
 • میرزازاده، حجت [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • مشفق نژادی، عنایت اله [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • میکانیکی، جواد [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • منافی آذر، رضا [1] دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه روستایی، دانشگاه خوارزمی تهران
 • مومنی، حسن [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

و

ی

 • یاسوری، مجید [1] استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • یزدانی، احمد [1] کارشناسی ارشد منابع طبیعی و مدیر برنامه بین المللی ترسیب کربن، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، استان خراسان شمالی، بجنورد، ایران