بر اساس نویسندگان

ا

 • احمدی، مظهر [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • احمدی، منیژه [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • ایرانخواه، احمد [1] کارشناس ارشد مخاطرات انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • امرایی، مهتاب [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
 • امینی، آزاده [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • امینی بادامیار، شیرین [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

ب

 • بابایی، محبوب [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • بدراق نژاد، ایوب [1] عضو هیئت علمی گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور
 • براری، معصومه [1] دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • بصیری، مرتضی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • بیگدلی، محمد علی [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • بهمنی، افشین [1] دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

پ

 • پریزادی، طاهر [1] استادیار جغرافیای انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • پیوند، علی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی، واحدلارستان

ت

 • تابعی، حسن [1] کارشناسی ارشد جغرافیای انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • توکلی، مرتضی [1] دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

ح

خ

د

 • دانشور، پروین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و دفاع مقدس، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • دلالت، مراد [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

ر

 • رفیعی، معصومه [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • رومیانی، احمد [1] دکترای جغرافیا و آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

ز

 • زنگانه، احمد [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

س

 • سادات پیراهش، نیره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • سبحانی، نوبخت [1] دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، ایران
 • سجودی، مریم [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • سرور، هوشنگ [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
 • سلیمان گلی، رضا [1] دانش آموخته دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • سلیمی سبحان، محمدرضا [1] استادیار و عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، تهران، ایران

ش

 • شاه حسینی، علیرضا [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • شکریانی، عباس [1] کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • شهبازی، حسین رضا [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور

ص

ط

 • طهماسی، بهمن [1] گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ع

 • عزیزی، شیرین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • علیپور، حسین [1] دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، ایران
 • عنابستانی، علی اکبر [1] استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

ف

 • فایقی، نیکو [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

ق

ک

م

 • متقی، افشین [1] دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • محبی، علی اکبر [1] دانش آموخته دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • مرادی، حوریه [1] گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • میرزازاده، حجت [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • مشفق نژادی، عنایت اله [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • مظفری، زهرا [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • میکانیکی، جواد [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • منافی آذر، رضا [1] دکتری جغرافیا و برنامه روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • مومنی، حسن [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

ن

و

 • وفائی فرد، مهدی [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • ولائی، محمد [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • ولائی، محمد [1] دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

ی

 • یاسوری، مجید [1] استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • یزدانی، احمد [1] کارشناسی ارشد منابع طبیعی و مدیر برنامه بین المللی ترسیب کربن، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، استان خراسان شمالی، بجنورد، ایران