نویسنده = بیگدلی، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل توسعه یافتگی روستاهای پیراشهر با رویکرد پیوند متقابل مورد: دهستان سهرین زنجان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 107-119

منیژه احمدی؛ محمد تقی حیدری؛ محمد علی بیگدلی