دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-205 

مقاله پژوهشی

2. بررسی مؤلفه‌های اجتماعی پدیده غریبه آشنا در مناطق روستا- شهری مورد: کلان‌شهر رشت

صفحه 19-34

حسین حاتمی نژاد؛ حمید رخساری؛ هاجر خدابنده لو؛ محمد حاجیان حسین آبادی


4. تحلیل اثرات شهر زابل بر کانون پیراشهری بنجار

صفحه 51-64

محمود رضا انوری؛ مصطفی راشکی؛ کی آفرین کیکاوسی؛ اسماعیل حسین زهی؛ عطاا.. اکبری