درباره نشریه

مطالعه و برنامه ­ریزی در مورد میانکنشِ "شهر" و "روستا" در محیط پیرامون یا منطقه شهری شهرهای بزرگ و یا به بیانی دیگر برخوردگاه پیراشهری و یا برخوردگاه شهر و روستا  و مشکلات و فرصت­ های ناشی از چنین رویارویی، به صورت دستور کارمهم بسیاری از کشورهای جهان و به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته­ ای درآمده است که با پیشروی شهرها به سوی نواحی پیرامون و با شکل­ گیری و دگرگونی پیوسته منطقه­ های شهری در برگیرنده دو شکل متفاوت سازمان­یابی فضایی،  "شهر"  و "روستا" روبرو هستند. محیط پیرامون یک شهر بزرگ، محیط پیراشهری، یکدست نبوده و از فضاهای زیستی با ویژگی مختلف ( یعنی شهرهایی با ساختار فضایی متفاوت، از فضاهای زیستی که در آن ها ویژگی­ های شهری و روستایی در هم آمیخته شده است، از روستاها، از فضاهای تولیدی، خدماتی و از محیط طبیعی ) تشکیل می­شود. گسترش شهری، در شرایطی که سطوح مختلف، ابزار، ساز وکار و اراده هدایت  و مهار آن وجود نداشته و سوداگری زمین تحدید نشود، نه تنها به زیان محیط طبیعی و فعالیت کشاورزی، باغداری، بلکه به زیان شهری که این برخوردگاه در پیرامون آن به وجود آمده ، به ویژه از نظر تشدید نابرابری فضایی یعنی نابرابری­ های اجتماعی، اقتصادی وابسته به مکان نیز کار می­ کند. به منظور رویارویی با چنین مشکلاتی، برخی کشورها به تدبیر و به کارگیری رهیافت هایی اصلاح شده در چار چوب یک شیوه راهبردی برنامه­ ریزی و مدیریت در سطوح فراشهری که نیاز هر دسته از فضاهای تشکیل­ دهنده چنین محیطی به راهبردهایی همخوان با ویژگی­ ها، مشکلات، تهدیدها و فرصت­ های خود وهماهنگ با سایر نواحی و فضاهای تشکیل دهنده آن محیط را پاسخ دهد، پرداخته­ اند. در حالی که بسیاری دیگر بدون توجه به مشکلات فضایی شهرها و محیط­ های پیراشهری و نابرابری های فضایی ایجاد شده، هیچگونه کوشش نه تنها در بهره­ گیری از تجارب مفید  و قابل به کارگیری جهانی ننموده، بلکه از تجارب پیشین خود نیز نیاموخته و در راستای اصلاح عملکردهای خود حرکت ننموده ­اند.

 هدف این مجله تأکید بر ضرورت توجه به برخوردگاه شهر، روستا و محیط پیرا شهری همچون یک سیستم یکپارچه و دارای روابط با سیستم­های همجوار شهری، روستایی و طبیعی است. بدیهی است که دست­یابی به چنین هدفی و چاره­ اندیشی و به کارگیری هر گونه رهیافت اصلاحی مستلزم مطالعه عمیق و تجزیه و تحلیل همه جانبه تجربه ه­ا و دستاوردهای بشری و بومی سازی آنها متناسب با شرایط محیطی، اقتصادی و اجتماعی است. این کار فعالیتی بین رشته­ ای است و به همکاری محققان و دانشمندان رشته­ های مختلف علمی چون، اقتصاد، جامعه شناسی، جغرافیا و برنامه ­ریزی شهری و روستایی، مدیریت، اقلیم شناسی، سنجش از دور، حقوق و علوم سیاسی و غیره است. از این رو، انتظار آن است که همه پژوهشگران در راستای رسالت علمی خود در راستای حل معضلی که هر روز ابعاد گسترده ­تری می ­یابد، حد اقل از نظر اندیشه­ ای و نظری وظایف خود را نسبت به کشور و فضای زیست آن به انجام رسانند.  

 مشخصات مجله:

صاحب امتیاز: انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

مدیر مسئول و سردبیر: دکتر حسن افراخته

ناشر: انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

هزینه: دارد(هزینه داوری و انتشار 3000000 ریال)

شاپای چاپی: 4164-2676 

شاپای الکترونیکی: 4172-2676

وب سایت: http://www.jpusd.ir/

پست الکترونیک: jpusd@yahoo.com

 

مجله(دو فصلنامه) "توسعه فضاهای پیراشهری" دارای پروانه انتشار به شماره 82472 در تاریخ 1397/04/25 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده که دارای رویکردی علمی  است.