اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز:

  • مجلات علمی- پژوهشی موجود، پاسخگوی نیاز خیل عظیم نویسندگان و افراد مشتاق نیست، بسیاری از اندیشمندان جوان و جامعه معلمان و دبیران کشور مایلند یافته های علمی و دغدغه های فکری خود را به اشتراک گذاشته و از نظرات همکاران خود مطلع شوند. این مجله کوشش دارد پاسخگوی بخشی از این نیاز باشد؛
  • در گذشته سکونتگاه های کشور متشکل از سه جامعه شهری، روستایی و عشایری بود، اکنون علاوه بر سه جامعه مذکور با تغییرات کمی و کیفی آنها، حدود بیست درصد جمعیت کشور در فضای پیرامون شهر، جایی که از نظر جغرافیایی به فضای روربان مشهور است، زندگی می کنند؛ فضایی که نه از خصوصیات متعارف شهری برخوردار است و نه ویژگی های اصیل روستایی دارد. این مجله در پی آن است که با کمک اندیشمندان و علاقمندان، زمینه های اندیشه ای تحول و توسعه این فضا ها را فراهم آورد؛ و
  • دست اندرکاران مجله امیدوارند با تلاش همه علاقمندان، زمینه نمایه سازی مجله در پایگاه های علمی بین المللی نظیر اسکوپوس فراهم شود و در این راه سخت، به همکاری و همراهی همگان نیازمند است.