راهنمای نویسندگان

«راهنمای نگارش مقالات در مجله توسعه فضاهای پیراشهری»

"علمی- تخصصی" 

 

دانلود فرم تعهدنامه و تعارض منافع بر روی اینجا کلیک نمایید. 

 

مقالات ارسالی نباید در هیچ یک از نشریات و سمینارهای داخلی و خارجی ارائه شده باشد.

مسئولیت کامل نوشتارها بر عهدۀ نویسنده یا نویسندگان محترم خواهد بود.

هر مقاله بایستی در ابعاد کاغذ A4 و با حاشیه از بالا، پایین و چپ 2.5 سانتی متر و راست 3 سانتی متر تحت نرم­ افزار Word 2007  تنظیم گردد.

مقاله به صورت دو ستونی تنظیم و حجم کل آن بیش از 10 صفحه نباشد.

ساختار مقالات ارسالی بایستی شامل: چکیده، مقدمه، روش تحقیق، یافته های تحقیق، نتیجه گیری، تشکر و قدردانی و منابع باشد.

فونت و سایز بخش های مختلف مقاله مطابق با جدول زیر تنظیم شود:

 

بخش مقاله

فونت و سایز

عنوان مقاله

B Titr 14pt, Bold

نام و مشخصات نویسندگان

B Lotus 11 pt, Bold

متن چکیده و واژگان کلیدی (فارسی)

B  Lotus 11 pt, Bold

متن چکیده و واژگان کلیدی (انگلیسی)

Times New Roman 11 pt,  Bold

تیترها

B Titr 12 pt, Bold

متن اصلی (فارسی)

B Lotus 12 pt

متن اصلی (انگلیسی)

Times New Roman 11 pt

عناوین اشکال و جداول

B Lotus 10 pt, Bold

منابع انگلیسی

Times New Roman 11 pt Italic

منابع فارسی

B Lotus 12 pt,

 

منابع مقاله باید به روش Chicago  ارائه شود.

روش ارائه‌ی منابع و مآخذ در داخل مقاله:داخل پرانتز با ذکر نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، صفحه‌ی مورد استفاده آورده شود. مثال: (افراخته، 1395: 15) 

روش ارائه‌ی منابع و مآخذ در انتهای مقاله:

کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان. سال انتشار. عنوان کتاب. محل انتشار: نام ناشر.

افراخته، حسن. 1395. رویکردهای برنامه­ ریزی روستایی ایران از منظر بومی­ سازی. تهران: انتشارات دانشگاه خوارزمی.

Warf, B. 2006. Encyclopedia of Human Geography. London: Sage Publication.

نشریه: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان. سال انتشار. "عنوان مقاله". نام نشریه. شماره مسلسل. شماره صفحات مقاله.

افراخته، حسن و محمد حجی پور. 1396. "اقتصاد زباله ای در روستاهای پیراشهری جنوب تهران". فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی. شماره 22. صص 72-47.

Avandia, K. 2007. “Resettlement and Rehabilitation Issues in Uttaranchal (India) with Reference to Natural Disasters”. Disaster Prevention and Management: An International Journal. Vol. 16. No. 3. PP. 361-369.

فهرست منابع و مأخذ به ترتیب حروف الفبا خواهد بود.

منابع مورد استفاده نباید کمتر از 20 منبع باشد.

واحدهای استفاده شده در مقاله باید در سیستم متریک باشد.

 حق رد یا قبول و ویراستاری مقالات برای مجله محفوظ است. اصل مقالات رد یا انصراف داده شده پس از سه ماه از مجموعه آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچ مسئولیتی در این ارتباط نخواهد داشت.