اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسن افراخته

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/193/
afrakhtehkhu.ac.ir

سردبیر

دکتر حسن افراخته

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/193/
afrakhtehkhu.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر محمد حجی پور

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استادیار دانشگاه بیرجند

cv.birjand.ac.ir/hajipour/fa
mhajipourbirjand.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر فرهاد جوان

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دکتری دانشگاه خوارزمی

farhad.javan91yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسن افراخته

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/193/
afrakhtehkhu.ac.ir

دکتر محمود جمعه پور

برنامه ریزی منطقه ای استاد دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/9693121/#activity-1
mahjom43gmail.com

دکتر بهمن خسروی پور

کشاورزی استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

faculty.asnrukh.ac.ir/khosravipour/fa
khosravipourasnrukh.ac.ir

دکتر وحید ریاحی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/185/
riahikhu.ac.ir

دکتر محسن شاطریان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/shaterian/fa
shateriankashanu.ac.ir

دکتر تقی طاوسی

جغرافیای طبیعی ـ اقلیم شناسی استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/taghitavousi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
t.tavousigep.usb.ac.ir

دکتر فرشاد مؤمنی

اقتصاد استاد دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/9693085/
momeni.farshadgmail.com

دکتر علی اکبر عنابستانی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

anabestani.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
anabestanium.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

دکتر یورگن اوسن بروگ

جغرافیای انسانی استاد دانشگاه هامبورگ

www.geo.uni-hamburg.de/geographie/mitarbeiterverzeichnis/ossenbruegge.html
juergen.ossenbrueggeuni-hamburg.de

دکتر مارسل بازن

جغرافیا و برنامه ریزی فضایی استاد دانشگاه رنس شامپنی-آردن

www.univ-reims.fr/site/laboratoire-labellise/habiter-amenagement-et-geographie-politique/l-equipe,11220,26996.html?
marcel.bazinnumericable.fr

کارشناس نشریه

سیروس حجت شمامی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی

jpusdyahoo.com

ویراستار انگلیسی

دکتر امید جمشیدزهی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دکتری دانشگاه سیستان و بلوچستان

omid.jamshid94gmail.com