اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسن افراخته

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/193/
afrakhtehhyahoo.com

سردبیر

دکتر حسن افراخته

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/193/
afrakhtehhyahoo.com

دبیر تخصصی

دکتر محمد حجی پور

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استادیار دانشگاه بیرجند

cv.birjand.ac.ir/hajipour/fa
mhajipour24yhoo.com

مدیر داخلی

دکتر فرهاد جوان

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دکتری دانشگاه خوارزمی

farhad.javan91yahoo.com

کارشناس نشریه

سیروس حجت شمامی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی

jpusdyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسن افراخته

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/193/
afrakhtehhyahoo.com

دکتر محمود جمعه پور

برنامه ریزی منطقه ای استاد دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/9693121/#activity-1
mahjom43gmail.com

دکتر زهرا بیگم حجازی زاده

آب و هواشناسی استاد دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/199/
hedjazizadehyahoo.com

دکتر وحید ریاحی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/185/
riahikhu.ac.ir

دکتر محسن شاطریان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/shaterian/fa
shateriankashanu.ac.ir

دکتر فرشاد مؤمنی

اقتصاد استاد دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/9693085/
momeni.farshadgmail.com

دکتر علی اکبر عنابستانی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

anabestani.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
anabestanium.ac.ir

ویراستار انگلیسی

امید جمشیدزهی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشجوی دکتری دانشگاه سیستان و بلوچستان

omid.jamshid94gmail.com