اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسن افراخته

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/193/
afrakhtehhatyahoo.com

سردبیر

دکتر حسن افراخته

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/193/
afrakhtehhatyahoo.com

دبیر تخصصی

دکتر محمد حجی پور

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دکتری دانشگاه خوارزمی

mhajipour24atyhoo.com

مدیر داخلی

فرهاد جوان

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی

farhad.javan91atyahoo.com

کارشناس نشریه

سیروس حجت شمامی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی

jpusdatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر عیسی ابراهیم زاده

برنامه ریزی شهری و منطقه ای استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

astaff.usb.ac.ir/Default.aspx?ID=804&Culture=fa-ir
iazhatgep.usb.ac.ir

دکتر حسن افراخته

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/193/
afrakhtehhatyahoo.com

دکتر محمود جمعه پور

برنامه ریزی منطقه ای استاد دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/9693121/#activity-1
mahjom43atgmail.com

دکتر زهرا بیگم حجازی زاده

آب و هواشناسی استاد دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/199/
hedjazizadehatyahoo.com

دکتر وحید ریاحی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/185/
riahiatkhu.ac.ir

دکتر محمدتقی شیخی

جامعه شناسی استاد دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/m-t-sheykhi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/tabid/8159/Default.aspx
mtshykhiatyahoo.com

دکتر بهلول علیجانی

جغرافیای طبیعی ( اقلیم ) استاد دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/200/
alijaniatkhu.ac.ir

دکتر پرویز ضیائیان فیروزآبادی

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشیار دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/191/
rsgis1000atyahoo.com

دکتر مصطفی طالشی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار دانشگاه پیام نور

l1l.ir/3eyj
taleshi_moatyahoo.com

دکتر فرشاد مؤمنی

اقتصاد استاد دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/9693085/
momeni.farshadatgmail.com

دکتر علی اکبر عنابستانی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

anabestani.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
anabestaniatum.ac.ir

دکتر نصرالله مولائی هشجین

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه آزاداسلامی واحد رشت

molaei.faculty.iaurasht.ac.ir/
nmolaeihatiaurasht.ac.ir