فرایند پذیرش مقالات

   فرایند پذیرش مقاله

  1. تهیه و تنظیم مقاله مطابق با راهنمای نویسندگان 
  2. ارسال مقاله از طریق سایت پس از ثبت نام و دریافت کد کاربری و رمز عبور 
  3. داوری و ارسال نتیجه داوری مقاله به نویسنده مسئول 
  4. اصلاح مقالات نیازمند بازنگری در مهلت زمانی مقرر توسط نویسنده
  5. تصمیم نهایی پذیرش یا رد مقاله   
  6.  چاپ و انتشار الکترونیکی مقالات پذیرفته شده