نویسنده = رضا منافی آذر
تحلیل تطبیقی نابرابری های فضای شهری و پیراشهری مورد: شهر میاندوآب

دوره 1، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 111-128

رضا منافی آذر؛ محمد ولائی