نویسنده = وحید ریاحی
دگردیسی سکونتگاه‌های روستایی در مجاور کلان‌شهرها: یک پژوهش فراتحلیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1402

10.22034/jpusd.2024.416191.1282

سمیه عزیزی؛ فرهاد عزیزپور؛ وحید ریاحی


پایش تحولات کاربری اراضی در نواحی پیراشهری بیرجند

دوره 4، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 127-144

وحید ریاحی؛ سیده سعیده بیرقی