نویسنده = وحید ریاحی
پایش تحولات کاربری اراضی در نواحی پیراشهری بیرجند

دوره 4، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 127-144

وحید ریاحی؛ سیده سعیده بیرقی