نویسنده = هادی اکبری
تأثیر کالبدی و اقتصادی خوشه های صنعتی – کارگاهی در نواحی پیراشهر چابهار

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 169-186

10.22034/jpusd.2023.301566.1153

هادی اکبری؛ غلامرضا میری؛ مریم کریمیان بستانی